Απόφαση Δ.Σ. του ΔΣΘ για το ζήτημα της μη υποχρέωσης της προσκόμισης γραμματίου προείσπραξης στην παραίτηση από δικόγραφο

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου κατά τη συνεδρίαση της 26.3.2019 και μετά από διαλογική συζήτηση και εξ αφορμής αναφορών συναδέλφων ότι σε αρκετές περιπτώσεις δικαστές και δικαστικοί γραμματείς απαιτούν την προσκομιδή γραμματίου προείσπραξης προκειμένου να αποδεχθούν δηλώσεις παραίτησης από δικογράφου ή/και δικαιώματος αποφασίζει ομόφωνα και προς διευκρίνιση του ορθού νοήματος του άρθρου 61 § 1 Ν. 4194/2013 τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με το άρθρο 61 § 1 Ν. 4194/2013 «Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές, αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα III, οι οποίες προορίζονται για: αα) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου, ββ) την απόδοση ως πόρου, στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), γγ) την απόδοση ως πόρου στον αντίστοιχο για κάθε Δικηγορικό Σύλλογο Τομέα Προνοίας – Υγείας του ΕΤΑΑ ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) και δδ) την απόδοση ως πόρου στον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/ 2001 (Α` 109), όπου ισχύει». Υπό το γράμμα της ανωτέρω διάταξης παρίσταται σαφές ότι έκδοση γραμματίου προείσπραξης απαιτείται στην περίπτωση άσκησης ενδίκου βοηθήματος ή μέσου δια του πληρεξουσίου δικηγόρου καθώς και σε όσες διαδικαστικές πράξεις ενεργεί ο τελευταίος στο πλαίσιο της περιοριστικής απαρίθμησης της εν λόγω διάταξης. Μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνονται οι διαδικαστικές πράξεις της παραίτησης από δικογράφου ή δικαιώματος ενδίκου μέσου, οι οποίες, άλλωστε, μπορούν να επισπευσθούν οποτεδήποτε και για τις οποίες δεν προβλέπεται ειδική τιμή αναφοράς στο Παράρτημα ΙΙΙ του Ν. 4194/2013, ακόμη και πριν την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης (294 ΚΠολΔ) και μάλιστα ακόμη και με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο (296 ΚΠολΔ), ως τέτοιου νοούμενου παγίως κατά την νομολογία και της απλής εξώδικης δήλωσης [ΑΠ 138/2014, ΝΟΜΟΣ∙ ΑΠ 834/2005 ΝΟΜΟΣ κ.α.]. Περαιτέρω, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καταλαμβάνονται από τα άρθρα 237 και 238 ΚΠολΔ (νέα τακτική διαδικασία πρώτου βαθμού) στις υπόλοιπες περιπτώσεις ως έναρξη της ουσιαστικής συζήτησης της διαφοράς νοείται η ρητά οριζόμενη από το άρθρο 242 § 1 ΚΠολΔ, δηλαδή η συζήτηση που ξεκινά μετά την εκφώνηση των ονομάτων αμφότερων των διαδίκων, χρονικό σημείο μέχρι το οποίο επιτρέπεται κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 294 ΚΠολΔ η δήλωση της παραίτησης από το δικόγραφο χωρίς συναίνεση του αντιδίκου. Δοθέντος ότι μέχρι και το χρονικό σημείο αυτό ζήτημα παράστασης του πληρεξουσίου δικηγόρου δεν εγείρεται, δεν μπορεί να προσαπαιτηθεί ούτε και η προσκομιδή γραμματίου προείσπραξης για το κύρος της δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο, όπως και στην περίπτωση που η τελευταία δηλώνεται με κοινοποίηση απλής εξώδικης δήλωσης ή δικογράφου που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου. Αντίθετα, έκδοση γραμματίου προείσπραξης απαιτείται οσάκις η δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο ή δικαιώμα συνδυάζεται με άλλη διαδικαστική πράξη για την οποία απαιτείται η έκδοση γραμματίου όπως π.χ. στην περίπτωση που η παραίτηση δηλώνεται μετά την έναρξη της συζήτησης επί της ουσίας (294 ΚΠολΔ) ή με τις προτάσεις (296 ΚΠολΔ).

 

               Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                                     Πέτρος Ε. Σαμαράς