ΑΠΟΦΑΣΗ 56/5-6-2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά την έκδοση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 35169/4-6-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2366/5-6-21) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη 56/5-6-2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, καθώς και ανακοίνωση για τη διενέργεια αποποιήσεων και παρακαλούμε να λάβουν γνώση τα μέλη σας.