ΑΠΟΦΑΣΗ 40/8-5-2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά την έκδοση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 28503/7-5-2021 (ΦΕΚ Β΄1872/8-5-21) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη 40/8-5-2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.