ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2020 ΤΡΙΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη 24/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία τροποποιεί την 23/2020 απόφασή του (ως προς το κεφάλαιο Β παρ. 2 εδάφιο δεύτερο)

Συνημμένα αρχεία: