Αποφάσεις των Δ.Σ. των Τ.Α.ΔΙ.Θ. και Κ.Α.ΔΙ.Θ.

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. ενημερώνει τους συναδέλφους ότι ύστερα από αποφάσεις των Δ.Σ. των Τ.Α.ΔΙ.Θ. και Κ.Α.ΔΙ.Θ. που λήφθηκαν ομόφωνα στις συνεδριάσεις τους με αριθμ. 13/18-6-2009 και 12/18-6-2009 αντίστοιχα, πρότειναν στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. την αναστολή είσπραξης των υπέρ Τ.Α.ΔΙ.Θ. – Κ.Α.ΔΙ.Θ. εισφορών του τρέχοντος εξαμήνου από το διανεμητέο από τον Δ.Σ.Θ. μέρισμα α? εξαμήνου 2009, πρόταση την οποία αποδέχτηκε το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. στην με ημερομηνία 18-6-2009 συνεδρίασή του.