Αποχή Δικηγόρων Δ.Σ.Θ. από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών

Με την εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (N. 4738/2020), επίκεινται στο επόμενο χρονικό διάστημα πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις και κυρίως, δεν έχει συσταθεί ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης», που προβλέπεται στα άρθρα 218 επ. του Ν.4738/2020, με αποτέλεσμα να καταργείται στην πράξη το πλαίσιο προστασίας που ο ίδιος ο νόμος ορίζει για τους ευάλωτους δανειολήπτες.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω και σε επικύρωση της από 9/6/2021 σχετικής Απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων Δ.Σ.Ε. (το πλαίσιο της οποίας εξειδικεύτηκε με την από 13/6/2021 Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων Δ.Σ.Ε.), το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Θ., κατά την τακτική συνεδρίασή του της 17ης Ιουνίου 2021, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Την αποχή των Μελών του από τις δικονομικές και διαδικαστικές πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας σε βάρος της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών (κατά τους ορισμούς του άρθρου 217 του Ν.4738/2020), που επισπεύδεται από τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, από 18/6/2021 έως και 31/07/2021.

Ειδικότερα:

Α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στη περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ.

Β) Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο· η ακρίβεια της αντιγραφής της οποίας βεβαιώνεται από τον δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ. 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων), και στην οποία επιβάλλεται τελικά de facto η υπογραφή της από δικηγόρο.

Γ) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 ΚΠολΔ).

 

        Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                           Πέτρος Ε. Σαμαράς