Ανακοίνωση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς ενημέρωση υποψηφίων Διαμεσολαβητών, η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών αρθρ. 6 παρ. 1 ν. 3898/2010 γνωστοποιεί σύμφωνα με τα ισχύοντα, τα ακόλουθα: 
1. Αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης Διαμεσολαβητή που έχει αποκτηθεί από φορέα κατάρτισης αλλοδαπής προέλευσης κατόπιν εκπαίδευσης παρασχεθείσας στην Ελλάδα, επιτρέπεται μόνο εφόσον ο τίτλος αυτός αποκτήθηκε μέχρι την αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας φορέα ή φορέων κατάρτισης του αρθρ. 5 ν. 3898/2010 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 ( αρθρ. 14 παρ. 2 ν. 3898/ 2010 όπως προστέθηκε με τη διάταξη αρθρ. 16 παρ. 9 της από 15-12-2012 Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου ως κυρώθηκε δια νόμου).
2. Υποψήφιοι διαμεσολαβητές που εμπίπτουν στις ως ανω διατάξεις δικαιούνται να ζητήσουν την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου τους από την Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις προυποθέσεις της Υ.Α. 109088/12-12-2011,  όπως ισχύει.
3. Εκπαιδεύσεις από ιδιωτικούς φορείς προς το σκοπό απόκτησης π.χ. τίτλου «Certified Professional Negotiator» και ο σχετικός τίτλος που χορηγούν δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ν. 3898/2010, ούτε οδηγούν σε πιστοποίηση Διαπιστευμένου κατά τις κείμενες διατάξεις, Διαμεσολαβητή.
4. Εκπαιδεύσεις από ιδιωτικούς φορείς, με εξαίρεση των του άρθρου 5 ν. 3898/2010 φορέων,   για διαμεσολάβηση από αλλοδαπούς φορείς που τυχόν παρέχονται στην Ελλάδα από 1-1-2013 και οι σχετικοί τίτλοι που ενδεχομένως χορηγούνται , δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ν. 3898/2010 ούτε οδηγούν σε πιστοποίηση διαπιστευμένου , με βάση τις κείμενες διατάξεις, Διαμεσολαβητή. 
                                                    Αθήνα 8 Ιουλίου 2013
                                                      Καθ. Λ. Κοτσίρης
Πρόεδρος Επιτροπής
Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών