Ανακοίνωση σχετικά με διαδικασία πτωχευτικού πλειστηριασμού

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο