Ανακοίνωση Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Δυνάμει της με αριθμό Δ1α/ΓΠοικ/76629/28-11-2020 ΚΥΑ εκδικάζονται μόνο υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737,738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

Συναινετικό αίτημα αναβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72§2 του ν. 4722/2020 (με κοινή δήλωση μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της δικασίμου), δεν προβλέπεται στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων. Αιτήματα αναβολής, είτε κοινά, είτε μονομερώς, ως προς την εκδίκαση των ως άνω αποκλειστικά υποθέσεων κρίνονται ενώπιον του εκδικάζοντος δικαστή με αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων. 

 

Από το γραφείο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης