Ανακοίνωση λειτουργίας Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.