Ανακοίνωση λειτουργίας Ειρηνοδικείου Βασιλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 (ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00 μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ- ΥΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ- ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

 Έχοντας υπόψη: Την από 15.1.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Την ανάγκη ενίσχυσης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

Συγκεκριμένα υπάρχει αναστολή:

  1. των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
  2. Των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών πράξεων.
  3. Των διαδικασιών, κατά τις κείμενες διατάξεις, αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.

Από την εφαρμογή των ως άνω περιπτώσεων εξαιρούνται:

Α) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 Κ.Πολ.Δ., καθώς και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ, 4ΣΤ, 4 Η, 4Θ, 4 Ι, 4 ΙΑ, 4 ΙΒ, 4 ΙΣΤ  του ν. 3869/2010 (Α΄130), όπως προτέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

Β) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α΄87).

Γ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.

Δ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με την προσκόμιση ενόρκων βεβαιώσεων. Ειδικώς, κατ’ εξαίρεση στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση (801 επ. Κ.Πολ.Δ.), την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (803 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.) και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες.

Ε) Οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (π.χ. υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και προστασίας της κατοικίας) και οι δίκες του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων και με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

ΣΤ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.Δ., ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ΄ άρθρο 738 Α Κ.Πολ.Δ., τις ανακλήσεις αυτών και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 Κ.Πλ.Δ., δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

Στις περιπτώσεις της παρ. Γ΄, Δ΄ εδ. α΄ και Ε΄ και ΣΤ΄ εδ. α΄, όπου δεν εξετάζονται μάρτυρες, σύμφωνα με τ’ ανωτέρω, λαμβάνει χώρα την προηγούμενη της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στη γραμματεία του δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή από τους πληρεξούσιους δικηγόρους οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς ν’ απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων. Ορίζεται ο χρονικός καταμερισμός εντός της αυτής ημέρας όλων των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεων, πλην εκείνων της νέας τακτικής διαδικασίας και τη γνωστοποίηση αυτού, το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και προσθέτως με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr (για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα).

Συναινετικά αιτήματα αναβολής υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177). Ειδικότερα, η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον τούτοι διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

Ζ) Οι αιτήσεις χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Προέδρου της Υπηρεσίας, η οποία ορίζει τη διάρκεια παράτασης των προσωρινών διαταγών.

Η) η δημοσίευση αποφάσεων.

Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά την κρίση του οργάνου διεύθυνσης εκάστης δικαστικής υπηρεσίας έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Προς διευκόλυνση και ενημέρωση των διαδίκων, μαρτύρων, συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τη γραμματεία της έδρας στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, οι προσδιορισμένες πολιτικές δίκες, που δεν θα εισάγονται σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ως άνω, θα ματαιώνονται, λόγω αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και εν συνεχεία θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο με επιμέλεια της γραμματείας του παρόντος δικαστηρίου. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Εφόσον οι πολίτες εισέρχονται χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού, πρέπει ν’ αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός κατά την εξυπηρέτηση.

            Ορίζεται ως υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους εντός των χώρων των δικαστηρίων.

Διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα σε όλους τους χώρους.

Οφείλεται να τηρείται ενάμισι (1,5) μέτρο απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων.           Καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα 15 άτομα.

Οι δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.

Σε περίπτωση τυχόν νέας αναστολής ή παράτασης αυτής, θα υπάρξει σχετική νεότερη ανακοίνωση.

Η προϊστάμενη του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Ελένη Βερβεροπούλου

Ειρηνοδίκης Α΄