Ανακοίνωση Κτηματολογίου. Η είσπραξη του παγίου τέλους κτηματογράφησης θα γίνεται αποκελιστικά και μόνο με τη χρήση του προεκτυπωμένου Εντύπου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ” στο οποίο εμφανίζεται ο μοναδικός 20ψήφιος κωδικός και το ακριβές ποσό πληρωμής.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.