Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Κουφαλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                       ΚΟΥΦΑΛΙΑ, 13-4-2020

ΤΖΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 59                                                Αριθ. πρωτ..: 59

Τηλ. 2391052867                                                             

 FAX:  2391052904

 E-MAIL: [email protected]

 

                                   Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κουφαλίων

 

                                         ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

               1) Τo άρθρo τέταρτο της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 24403/11-4-2020 (ΦΕΚ Β΄1301/11-4-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης « Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020», 2)Την από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  Α 55/ 11.3.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κωροναϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,  3) το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. β΄του Ν.1756/1988, όπως ισχύει και 4) τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ πρωτ. 54/31-3-2020 απόφασή της, που θα ισχύσει ως εξής για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από 11-4-2020  μέχρι και τις 27-4-2020

Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ

1. Δίκες στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο παρ. 1 της προαναφερομένης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ 24403/11-4-2020 (ΦΕΚ Β΄1301/11-4-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπουργών εθνικής άμυνας-Υγείας-Δικαιοσύνης.

2.Διενέργεια Ενόρκων Βεβαιώσεων

3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου

4. Κατάθεση ενδίκων μέσων

5. Κατάθεση δικογράφων (πλην ηλεκτρονικής κατάθεσης)

και διαταγών πληρωμής

6. Κατάθεση αιτήσεων και συζήτηση προσημειώσεων

7. Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην των αντιγράφων των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών που θα εκδίδονται το διάστημα αυτό)

8. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.

9. Κατάθεση αίτησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού/βεβαίωσης κλπ, πλην άκρως επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση με αυτόν και στη συνέχεια αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της υπηρεσίας που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ισχύει η ηλεκτρονική κατάθεση πιστοποιητικών διαθηκών και αποποιήσεων (www.solon.gov. gr). Η παραλαβή των πιστοποιητικών αυτών, που εκκρεμούν για παράδοση θα γίνεται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Σε περίπτωση που κατά το διάστημα αυτό λειτουργήσει το σύστημα της ηλεκτρονικής αποστολής των παραπάνω πιστοποιητικών, τα ηλεκτρονικά κατατεθειμένα πιστοποιητικά θα αρχίσουν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

10. Διενέργεια αποποιήσεων .

11. Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά τη κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

12. Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Β. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται  στο άρθρο τέταρτο παρ. 2 της προαναφερομένης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ 24403/11-4-2020 (ΦΕΚ Β΄1301/11-4-2020)  Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπουργών εθνικής άμυνας-Υγείας-Δικαιοσύνης :

1. Δημοσίευση αποφάσεων

2. Χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των προσωρινών διαταγών  που ήδη έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ εως την συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ματαιώνεται, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας της ματαίωσης, χωρίς ακρόαση των διαδίκων.

Γ. Σας  ενημερώνουμε ότι :

1. Οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης στη νέα τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

 

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερομένων εξαιρεθεισών περιπτώσεων.

                       

 

                                   Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων

 

 

                                                 Φωτεινή Ράπτη