ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΘ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

κ.κ. Συνάδελφοι,

Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νέων διατάξεων για το συναινετικό διαζύγιο, οι οποίες ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ (Ν. 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 22-12-2007), σας αποστέλλεται συνημμένα το από 5-1-2018 σχετικό γνωμοδοτικό σημείωμα του δικηγόρου Αθηνών Θεμιστοκλή Κλουκίνα που συντάχθηκε κατόπιν ανάθεσης από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Υπό το φως των νέων ρυθμίσεων εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή των συναδέλφων στα εξής κρίσιμα ζητήματα:

1.      Κατά την υπογραφή των προβλεπόμενων στο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα εγγράφων συμφωνιών ως και της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου οι σύζυγοι παρίστανται και εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με χωριστό ο καθένας δικηγόρο και όχι κοινό (άρθρο 1441 παρ. 1 εδ. β΄ και 4).

2.      Οι ως άνω προβλεπόμενες έγγραφες συμφωνίες συνυπογράφονται τόσο από τους συζύγους, όσο και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο που έχει χορηγηθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή των έγγραφων συμφωνιών (άρθρο 1441 παρ. 1 εδ. β΄).

3.      Η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου μπορεί να γίνει μόνο μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την υπογραφή των ως άνω έγγραφων συμφωνιών. Προκειμένου οι τελευταίες να λαμβάνουν βέβαιη χρονολογία, προβλέπεται να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων, και όχι των δικηγόρων, από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη (άρθρο 1441 παρ. 3 β).

4.      Οι δικηγόροι υποβάλλουν τις παραπάνω έγγραφες συμφωνίες και τα τυχόν ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο, προκειμένου να συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής λύσης του γάμου της παρ. 4 του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα (άρθρο 1441 παρ. 3 α).  

5.      Κατά την ενώπιον συμβολαιογράφου παράσταση δικηγόρου για υπογραφή της παραπάνω συμβολαιογραφικής πράξης εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο και προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο τετραπλότυπο γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής για τη διαδικασία «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ)».(βλ. συνημμένο αρχείο)

6.      Για τη σύνταξη της παραπάνω συμβολαιογραφική πράξης, και έως την έκδοση νεότερης νομοθετικής ρύθμισης, καταβάλλεται στο συμβολαιογράφο πάγια αμοιβή.

7.      Επίσης, αυτονόητα, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου, η οποία προβλέπεται μόνο για την ενώπιον Δικαστηρίου συζήτηση καταψηφιστικής αγωγής.

8.      Η πράξη υπογράφεται από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο που έχει χορηγηθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή της πράξης (άρθρο 1441 παρ. 4 εδ. β΄).

9.      Η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο αναφορικά με τους περί επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής όρους της, εφόσον σε αυτή έχουν συμπεριληφθεί οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 1441 παρ. 4 εδ. δ΄). Συνεπώς θα πρέπει να περιέχει ειδικό όρο με τον οποίον να κηρύσσεται τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος ως προς την απαίτηση διατροφής των ανηλίκων, όσο και ως προς την παράδοση και απόδοση αυτών στο πλαίσιο άσκησης της επιμέλειας και του δικαιώματος επικοινωνίας. 

10. Ο συμβολαιογράφος εκδίδει και παραδίδει στους συμβαλλόμενους συνολικά τουλάχιστον τρία (3) και προκειμένου για θρησκευτικό γάμο τέσσερα (4) επικυρωμένα αντίγραφα της παραπάνω πράξης, από ένα για κάθε συμβαλλόμενο, και από ένα για τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (για την εισαγγελική παραγγελία πνευματικής λύσης του γάμου) και το αρμόδιο ληξιαρχείο (άρθρο 1441 παρ. 5 και 7).

11. Η καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου στο αρμόδιο ληξιαρχείο είναι απαραίτητη για την επέλευση της έννομης συνέπειας της λύσης του γάμου (άρθρο 1441 παρ. 5).

12. Η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου προβλέπεται πλέον ως υποχρεωτική (άρθρο 1441 παρ. 7).  

 

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας μας με τους αρμόδιους λειτουργούς και υπηρεσίες, ήδη είναι δυνατή η εφαρμογή της νέας διαδικασίας.

Η κατά το άρθρο 1441 παρ. 3 β) του Αστικού Κώδικα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας στα γραφεία 69 (Διοικητικού) και 70 (Προϊσταμένης Γραμματείας) του Ειρηνοδικειακού Καταστήματος Θεσσαλονίκης.