ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

Ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» την Μ. Τρίτη, 30/4/2024, και μετά την από 20/4/2024 εισήγηση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, πάγια θέση της οποίας είναι η διατήρηση όλων των Πρωτοδικείων της Χώρας ως έχουν σήμερα και αντιτιθέμενο στις προωθούμενες ρυθμίσεις για την λειτουργία των «Παράλληλων Πρωτοδικείων», το ΔΣ του ΔΣΘ με την από 21-4-2024 απόφασή του, αποφασίζει την αποχή των μελών του από όλες τις δίκες (πολιτικές, ποινικές και διοικητικές) από την Τρίτη 23/4/2024 έως και την Μ. Τρίτη 30/4/2024 (ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου).

Παρακάτω παρατίθεται το πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων κατά τη χρονική διάρκεια της αποχής.

Επισημαίνουμε, ότι επιτρέπονται οι καταθέσεις εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, ενδίκων μέσων, ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, σε όλες τις δικαιοδοσίες και διαδικασίες και επιτρέπεται η εκδίκαση των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον όλων των Δικαστικών σχηματισμών σε όλες τις δικαιοδοσίες και διαδικασίες. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:

– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

– Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

– Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

– Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως  κατεπειγουσών περιπτώσεων.

– Σε εκδίκαση αιτήσεων λήψεως ασφαλιστικών μέτρων.

Επιτρέπονται:

α) Καταθέσεις προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και

γ) Κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.