ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε συνέχεια των με αριθμούς 20/16-5-2020 και 21/16-5-2020 αποφάσεων του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, σας
κοινοποιούμε τις συνημμένες διευκρινιστικές ανακοινώσεις