Ανάκληση της αριθμ. Πρωτ. 732/12-01-2022 (ΑΔΑ: 621ΠΩΨΠ-6ΧΙ) Προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

 

Συνημμένα αρχεία: