ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΥΠΕΚΑ (σύμφωνα με το εδ. β΄της παρ. 2 της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ
1391 29-9-2003),
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΩΝ:
1)Αρμακόλα Αικατερίνης του Ιωσήφ, λογίστριας, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
2)Βασιλάκου Ασπασίας του Κωνσταντίνου, συνταξιούχου, κατοίκου Ιερισσού
Χαλκιδικής
3)Ευθυμίου Κωνσταντίνου του Παντελή, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
4)Ευθυμίου Παντελή του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
5)Ζουμπά Γεωργίου του Θεοδώρου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Ιερισσού
Χαλκιδικής,
6)Καλαιτζή Γεωργίου, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
7)Ιγγλέζη Αικατερίνης του Θεοδώρου, δασολόγου, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
8)Ιωακείμ Δέσποινας, κατοίκου Ιερισού Χαλκιδικής
9)Κάρλα Δημητρίου του Χρήστου, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
10)Κόκκινου Γεωργίου του Στυλιανού, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
11)Μπακομήτρου Χαλέβα Ελένης, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
12)Παντελή Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
13)Παπανικολάου Μαρίας του Χρήστου, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
14)Σειτανίδου Αικατερίνης του Δημητρίου, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
15)Χρυσούλη Θεοδώρας του Περικλή, κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής
16)Βασιλείου Άννας Κινώς του Γεωργίου, κατοίκου Στρατονίκης Χαλκιδικής
17)Κρομμύδα Αθανασίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Στρατονίκης Χαλκιδικής
18)Λουζικιώτη Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Στρατονίκης Χαλκιδικής
19)Γκόντινου Κωνσταντίνου , κατοίκου Νεοχωρίου Χαλκιδικής
20)Μοσχούδη Νικολάου, κατοίκου Αρναίας Χαλκιδικής
21)Πολύζα Γεωργίου, κατοίκου Μεγάλης Παναγιάς Χαλκιδικής
22)Εμμανουήλ Α. Λαμτζίδη, δικηγόρου Θεσσαλονίκης (ΑΜ 2339), Εγνατίας
74, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Οικολογίας του Συλλόγου
23)Αθηνάς Πανταζάτου του Παναγή, δικηγόρου Θεσσαλονίκης (ΑΜ 6510),
Ερμού 1, μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Οικολογίας του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΚΑΤΑ
α)Της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής
β)του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) του έργου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής,
γ)της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Απομάκρυνση,
Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων
Ολυμπιάδας», της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής.

Πολύγυρος, 29-11-2010
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
Διαβιβάσθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής με το υπ΄αρ΄Πρωτ.
Οικ. 131835/27-10-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ προς διαβούλευση με το κοινό στο σύνολό της η ΜΠΕ του έργου
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής και προβήκατε
σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 37111/2021 περί «Καθορισμού τρόπου
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» στην από 30-11-2010
δημοσίευση στην  τοπική εφημερίδα «Τύπος της Χαλκιδικής», η οποία έχει
ως εξής:
«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Ειδική
Υπηρεσία Περιβάλλοντος) μας διαβίβασε α. Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις
Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό
Χαλκιδικής, β. Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) του έργου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής, γ. Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Απομάκρυνση, Καθαρισμός
και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας», της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής.
Καλούνται οι πολίτες και οι διάφοροι εκπρόσωποι φορέων, εντός
προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, αφού λάβουν
γνώση των Μελετών, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος τις ώρες 10,00-12,00 π.μ., να διατυπώσουν εγγράφως τις
απόψεις τους ως προς το περιεχόμενό τους.
Στη συνέχεια οι έγγραφες απόψεις των πολιτών μαζί με τις Μελέτες θα
διαβιβαστούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ μέσω της Δ/νσης
Προγραμματισμού.
Η παροχή πληροφοριών, στοιχείων καθώς και η παραλαβή των εγγράφων
απόψεων θα γίνεται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος. Η δαπάνη της
δημοσίευσης θα καλυφθεί από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.».
Παρακαλείται η εταιρία μετά την κάλυψη της δαπάνης να προσκομίσει
αντίγραφο της απόδειξης-τιμολογίου αυτής καθώς και το φύλλο της
Εφημερίδας που δημοσιεύθηκε η ανωτέρω ανακοίνωση στη Ν.Α.Χ., ισόγειο
γραφείο Προέδρου Ν.Σ. τηλ. 2371351249.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ».

Εν συνεχεία την 4-11-2010 αποστείλατε επιστολή προς τα Δημοτικά
Συμβούλια Δήμων Αρναίας, Παναγίας, Σταγείρων- Ακάνθου, με περιεχόμενο
αναφορικά με τις ως άνω ΜΠΕ: «Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε άμεσα
γραπτώς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας ή τουλάχιστον τις
απόψεις του Δημάρχου και του Προέδρου του Συμβουλίου, που θα
ερμηνεύουν τις απόψεις του οργάνου σας για το παραπάνω θέμα.
Διαφορετικά αν δεν έχουμε τις απόψεις σας επί του άνω θέματος, μέχρι
το επόμενο Ν.Σ. (τέλη Νοεμβρίου), θα θεωρηθούν θετικές οι γνώμες σας
επί της Μ.Π.Ε.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ
Πέραν του ότι η ανωτέρω δημοσίευση δεν πληρεί τις προυποθέσεις του
αναγκαίου περιεχομένου της σύμφωνα με το Παράρτημα Β του άρθρου 7 της
ΚΥΑ 37111/2021 του 2003 διότι δεν αναφέρονται σε αυτή τα στοιχεία της
αρμόδιας σε θέματα περιβάλλοντος Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ, και ως εκ τούτου
δεν κινεί την προθεσμία της παρ. 3 της ως άνω ΚΥΑ, έχουμε να
παρατηρήσουμε τα εξής:
Οι ανωτέρω ενέργειες του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής έγιναν ως
προαναφέρθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 37111/2021 (ΦΕΚ β΄1391/29-9-2003) η
οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 5 ν.1650/1986
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 ν.3010/2002 για την υλοποίηση
των επιταγών ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Συγκεκριμένα το Νομαρχιακό Συμβούλιο
πριν γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου της ΜΠΕ «υποχρεούται να θέτει
στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπροσώπησής του το φάκελο για
να εκφράσουν τη γνώμη τους» .
Το ως άνω δικαίωμα του κοινού δεν ικανοποιήθηκε για τους κάτωθι λόγους:
α)Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 ν.3463/2006  (Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων): «Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και
μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.». Τέτοια απρόβλεπτη
ανάγκη δεν συνιστά ούτε η κατ΄ άρθρο 4 παρ.2 της ΚΥΑ Η.Π.
11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/20-3-2003) υποχρέωση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για διαβίβαση του φακέλου της ΜΠΕ στο
Νομαρχιακό Συμβούλιο, ούτε η αντίστοιχη κατ΄άρθρο 4 παρ. 4 υποχρέωση
της ως άνω ΚΥΑ καθώς και της προαναφερόμενης ΚΥΑ 37111/2021 του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής να επαναδιαβιβάσει στην Ειδική
Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ τον φάκελο με τις διατυπωθείσες
απόψεις. Και τούτο διότι η υποχρέωση της Διοίκησης που απορρέει από
τις Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ, 96/61/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ καθώς και
από την υπερνομοθετικής κατ΄άρθρο 28 παρ. 1 Σ συνθήκη του Aarhus όπως
αυτή κυρώθηκε με τον ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Β΄303, 13-12-2005) να
ενημερώσει το κοινό κατά τρόπο κατάλληλο έγκαιρο και αποτελεσματικό
καθιστά τις προεκτεθείσες προθεσμίες ενδεικτικές κατ΄άρθρο 10 παρ. 5
ν.2690/1999 εφόσον από τις διατάξεις που τις προβλέπουν δεν προκύπτει
ότι είναι αποκλειστικές. Συγκεκριμένα μεγάλο μέρος του προτεινόμενου
έργου υπάγεται στον κατάλογο δραστηριοτήτων του Παραρτήματος Ι που
αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. α του ν. 3422/2005 και
επαναλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 15393, δηλαδή σύμφωνα με τη
διατύπωση του Παραρτήματος Ι του ν.3422/2005:
«2. Παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων:
-Εγκαταστάσεις φρύξης ή επίτηξης μεταλλεύματος (συμπεριλαμβανομένου
του θειούχου μεταλλεύματος)………..
(ΙΙ)Τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
προιόντων ανάκτησης (εξευγενισμός, χύτευση κλπ), τηκτικής
δυναμικότητας άνω των 4 τόννων για τον μόλυβδο και το κάδμιο ή 20
τόννων για όλα τα άλλα μέταλλα ημερησίως»
4.(ι)Αερίων, όπως…………….. θειικών ενώσεων, διοξειδίου του θείου
(ιι)Οξέων, όπως …………. θειικού, ατμίζοντος θειικού και άλλων
θειούχων οξέων
5.Διαχείριση αποβλήτων
9.(β) Εμπορικοί λιμένες αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με
την ξηρά και εξωτερικοί λιμένες…. Όπου μπορούν να προσεγγίσουν σκάφη
άνω των 1350 τόννων.
16. Λατομεία και υπαίθρια ορυχεία εκτάσεως άνω των 25 εκταρίων ……….».
Για τις ως άνω δραστηριότητες το άρθρο 6 παρ. 1 της Συνθήκης όπως
κυρώθηκε με το ν. 3422/2005 ορίζει:
«Κάθε μέρος: (α) Εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου όσον
αφορά αποφάσεις για το κατά πόσον θα επιτρέψουν προτεινόμενες
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι.»
Στη δε παρ, 2 του άρθρου 6: «Το ενδιαφερόμενο κοινό ενημερώνεται, είτε
με δημόσια ανακοίνωση, είτε μεμονωμένα, όπως ενδείκνυται, σε πρώιμο
στάδιο της διαδικασίας λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων και κατά
κατάλληλο, έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο….»
Στη δε παρ. 3 του άρθρου 6: «Οι διαδικασίες συμμετοχής του κοινού
περιλαμβάνουν εύλογα χρονοδιαγράμματα για τις διάφορες φάσεις,
προσφέροντας επαρκή χρόνο για την ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με την
ανωτέρω παρ. 2, και για την προπαρασκευή και πραγματική συμμετοχή του
κοινού κατά τη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων» .
Επομένως η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ υποχρεούτο να μεταθέσει το
χρονικό σημείο διαβίβασης του φακέλου της ΜΠΕ προς διαβούλευση για το
χρονικό διάστημα μετά τη συγκρότηση των νέων αρχών που θα προέκυπταν
από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, εφόσον το μείζονος
σημασίας και όγκου (4000 σελίδων τεχνικού κειμένου) έργο της ΜΠΕ δεν
θα ήταν εφικτό (όπως και έγινε) να τεθεί στη διάθεση του κοινού και
των φορέων εκπροσώπησής του ήτοι των Δημοτικών Συμβουλίων τα οποία εν
προκειμένω κατά το χρονικό σημείο (4-11-2010) που κλήθηκαν από το Ν.Σ
Χαλκιδικής να γνωμοδοτήσουν επί των ΜΠΕ λαμβάνοντας σχετική απόφαση
προς τούτο ήταν όπως προεκτέθηκε κατά χρόνο αναρμόδια.
Επιπρόσθετα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής θα έπρεπε να αναπέμψει
την ΜΠΕ συνοδευόμενη με τις σχετικές αιτιάσεις του που απορρέουν από
την κατά χρόνο αναρμοδιότητα των Δημοτικών Συμβουλίων σύμφωνα με το
άρθρο 93 παρ. 6 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, διότι στην αντίθετη
περίπτωση αδυνατεί να εκπληρώσει την προεκτεθείσα υποχρέωσή του
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.
3010/2002 να θέσει στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπροσώπησής
του το φάκελο για να εκφράσουν τη γνώμη τους πριν γνωμοδοτήσει επί του
περιεχομένου της ΜΠΕ.
Επιπρόσθετα τόσο η Ειδική Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ελέγχοντας
την πληρότητα του φακέλου της ΜΠΕ σύμφωνα με την κατ’άρθρο 4 παρ. 2
ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ Β?332/20-3-2003) υποχρέωσή της, όσο και
το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής τηρώντας την κατ’άρθρο 5 παρ. 2
ν.1650 υποχρέωσή του, θα έπρεπε να ελέγξουν κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 περ. α
ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 προυπόθεση για την πληρότητα του φακέλου της
ηλεκτρονικής υποβολής του συνόλου της ΜΠΕ.
Στην προκειμένη περίπτωση η υπό στοιχείο γ’ Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση
Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας», της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής δεν έχει υποβληθεί η τουλάχιστον
διαβιβασθεί προς διαβούλευση σε ηλεκτρονική μορφή όπως πληροφορήθηκαν
προφορικά από το αρμόδιο Γραφείο Προέδρου του ΝΣ Χαλκιδικής κάτοικοι
οι οποίοι προσεπάθησαν για δεύτερη φορά ανεπιτυχώς να λάβουν αντίγραφο
των  ΜΠΕ και του ΔΣΑ αφού προηγουμένως απέβη άκαρπη η προσπάθειά τους
να λάβουν γνώση του περιεχομένου των ως άνω με την υπ’αρ’Πρωτ. 
018/546 από 30-9-2010 έγγραφη αίτησή τους προς το Νομαρχικό Συμβούλιο
Χαλκιδικής και η υπ’αρ’Πρωτ. 130444 από 22-9-2010 σχετική αίτησή τους
προς τη Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, οι οποίες παραμένουν 
ακόμη αναπάντητες.
Η συνολική ως άνω συμπεριφορά της Διοίκησης στοιχειοθετεί την άσκηση
των σχετικών δικαιωμάτων μας διοικητικού ελέγχου και δικαστικής
προστασίας δυνάμει του άρθρου 3 της ΥΑ 926/2007 (ΦΕΚ Β’286 2007)
αναφορικά με τα μέσα ένδικης προστασίας τοι κοινού κατά πράξεων ή
παραλείψεων της Διοίκησης για το Περιβάλλον.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ α’  Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής και
β’ Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) του έργου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Σύμφωνα με την υπό στοιχείο α΄ΜΠΕ Μη τεχνική περίληψη, μεταξύ άλλων
επί μέρους έργων του προτεινόμενου έργου:
Στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου θα λάβουν χώρα οι εξής
δραστηριότητες:
Ανάπτυξη υφιστάμενου έργου Μεταλλείου Μαύρων Πετρών για την
εκμετάλλευση κοιτάσματος μικτών Θειούχων, μεγέθους εξόρυξης 1,6 Μτ,
και με λειτουργία του υφιστάμενου  εργοστασίου εμπλουτισμού
Στις νέες Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών θα λάβουν χώρα οι εξής
δραστηριότητες: Ανάπτυξη νέου Μεταλλείου για την εκμετάλλευση
κοιτάσματος χρυσοφόρου-χαλκούχου πορφύρη (Εξόρυξη146,2Mt.) με
εγκαταστάσεις: Εργοστάσιο Εμπλουτισμού και βαρυτομετρικού διαχωρισμού
του ελεύθερου χρυσού και  Εγκαταστάσεις απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων
στις θέσεις Καρατζάς Λάκκοςκαι Λοτσάνικο
Στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας:Ανάπτυξη υφιστάμενου
Μεταλλείου για την εκμετάλλευση χρυσοφόρου κοιτάσματος μικτών
θειούχων. (Εξόρυξη 11,5 Μt1) και Ανακαίνιση υφιστάμενου Εργοστασίου
Εμπλουτισμού
Στις Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Μεταλλεύματος και απόθεσης
αποβλήτων στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου θα λάβουν χώρα οι εξής
δραστηριότητες:Εμπλουτισμός μεταλλεύματος ΜΕΣ καιΜΕΟ
Μεταλλουργική κατεργασία χρυσοφόρου συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας
σε συνδυασμό με το συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού Σκουριών για εξαγωγή
καθαρών μετάλλων (χαλκού, χρυσού και αργύρου) 800 kt/y250 kt/y
συμπ.πυριτώνκαι30 kt/y συμπ. Cu-Au)
και εγκαταστάσεις:1.Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 2. Εργοστάσιο
Μεταλλουργικής κατεργασίας με τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης (flash
smelting) 3. Εργοστάσιο Παραγωγής Θειικού Οξέος, αγωγός μεταφοράς και
δεξαμενές αποθήκευσης 4.Εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στον
Κοκκινόλακκα 5. Νέα στοά προσπέλασης για τη σύνδεση των ΜΕΟ με τις
Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Επιπλέον, στο προτεινόμενο Έργο έχουν ενσωματωθεί όλοι οι προς
αποκατάσταση παλαιοί χώροι απόθεσης στην ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου –
Ολυμπιάδας, οι οποίοι αποτελούν κατάλοιπα παλαιότερης μεταλλουργικής
δραστηριότητας.
Από τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, τόσο το εργοστάσιο
μεταλλουργικής κατεργασίας με τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης, όσο και
το εργοστάσιο παραγωγής θειικού οξέος υπάγονται στην κατηγοριοποίηση
του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 παρ. 2 της ΚΥΑ 15939/2332 ΦΕΚ
Β΄1022/5-8-2002, διότι αποτελούν έργα και δραστηριότητες υπαγόμενες
στην Α κατηγορία και υποκατηγορία 1 του άρθρου 4 της ως άνω για τα
οποία απαιτείται ολοκληρωμένη πρόληψη και συνολική εκτίμηση των
επιπτώσεών τους στον αέρα τα νερά και το έδαφος ώστε να επιτυγχάνεται
υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.
Συγκεκριμένα το εργοστάσιο παραγωγής χρυσού με τη μέθοδο της ακαριαίας
τήξης υπάγεται στην κατ΄αύξοντα αρ. δραστηριότητα 2 με τίτλο Παραγωγής
& μεταποίηση μετάλλων και ειδικότερα στις υποπεριπτώσεις:
2.1 Εγκαταστάσεις φρύξης ή επίτηξης μεταλλεύματος συμπεριλαμβανομένου
του θειούχου μεταλλεύματος και
2.5.α που αφορά Εγκαταστάσεις παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων
μετάλλων από μεταλλεύματα, συγκεντρώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες,
με μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτροχημικές διεργασίες
2.5.β που αφορά εγκαταστάσεις τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων & κραμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των προιόντων ανάκτησης, εξευγενισμού, χύτευσης,
τηκτικής δυναμικότητας άνω των 4 τόννων για το μόλυβδο και το κάδμιο ή
20 τόννων για όλα τα άλλα μέταλλα ημερησίως
Το εργοστάσιο παραγωγής θειικού οξέος υπάγεται στην κατ΄αύξοντα αριθμό
δραστηριότητας 4 με τίτλο Χημική Βιομηχανία και ειδικότερα στις
υποπεριπτώσεις:
4.2.Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής βασικών ανόργανων χημικών προιόντων
α. αερίων, όπως αμμωνία, χλωρίου ή υδροχλωρίου, φθορίου ή υδροφθορίου,
οξειδίων του άνθρακα, θειικών ενώσεων, οξειδίου του αζώτου, υδρογόνου,
οξειδίου του θείου, διχλωριούχου καρβονυλίου.
Β. οξέων, όπως χρωμικού, υδροφθορικού, φωσφορικού,νιτρικού,
υδροχλωρικού, θειικού, ατμίζοντος θειικού και άλλων θειούχων οξέων.

Επίσης η Διαχείριση Αποβλήτων του έργου υπάγεται στην περίπτωση 5 του
ως άνω Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332 και άρα σε ολοκληρωμένο
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της
Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και του άρθρου 3 της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα.
Στο πλαίσιο αυτό και αναφορικά με τα υγρά απόβλητα του προτεινόμενου
έργου και χρησιμοποιώντας τις κάτωθι ενδεικτικές αναφορές περί υγρών
αποβλήτων στην Μή Τεχνική Περίληψη η οποία αποτελεί αυτοτελές και
αναπόσπαστο μέρος της υπό στοιχείο α΄ ΜΠΕ έχουμε να παρατηρήσουμε τα
εξής:
Αναφορικά με τα Υγρά απόβλητα της Παραγωγικής Διαδικασίας των
Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου (σελ. 3-4):
Όσον αφορά τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, για τα νερά του μεταλλείου
που είναι τα μόνα υγρά μεταλλευτικά απόβλητα της παραγωγικής
διαδικασίας, διπλασιάστηκε η δυναμικότητα κατεργασίας των
εγκαταστάσεων με την κατασκευή μιας νέας μονάδας κατεργασίας πλησίον
του μεταλλείου, πλέον της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας νερών στο
Στρατώνι, δίπλα στο υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού……….
Σήμερα η διάθεση των νερών των μεταλλείων Μαντέμ Λάκκου γίνεται στη
θάλασσα, στον Ακάνθιο κόλπο (κόλπος της Ιερισσού) στο βόρειο άκρο του
λιμένα Στρατωνίου. Τα νερά του μεταλλείου Μαύρων Πετρών μετά την
επεξεργασία τους στη νέα μονάδα νερών, διατίθενται στο ρ.
Κοκκινόλακκα. Όσον αφορά τα τελικά υγρά απόβλητα (τα νερά μεταλλείου
μετά την κατεργασία) που διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες:
o Η ποιότητά τους ικανοποιεί συστηματικά τα θεσμοθετημένα όρια για
διάθεση υγρών αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής.
Εξαίρεση αποτελεί η τιμή του pH η οποία είναι συστηματικά μεγαλύτερη
του ορίου pH=8,5 της Ν. Απόφασης. Η συστηματική αυτή υπέρβαση γίνεται
συνειδητά δεδομένου ότι για την αποτελεσματική καταβύθιση του
διαλελυμένου μαγγανίου σε συγκεντρώσεις που να ικανοποιούν τα όρια
διάθεσης υγρών αποβλήτων στο Ν. Χαλκιδικής απαιτείται η λειτουργία της
μονάδας εξουδετέρωσης σε τιμές pH > 9,0, δηλαδή σε τιμές υψηλότερες
του θεσμοθετημένου ορίου που είναι το 8,5.
o Οι ετήσιες ποσότητες όλων των περιεχόμενων στοιχείων είναι
μικρότερες των οριακών τιμών έκλυσης ρύπων στα νερά που προβλέπονται
από τον Κανονισμό 2006/166/ΕΚ «για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών
91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου»

Αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας (σελ. 21):

“Υγρά απόβλητα
Σήμερα, παρόλο που οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας δεν
λειτουργούν,υπάρχουν απορροές από το μεταλλείο οι οποίες αγγίζουν σε
παροχή τα 350 m3/h. Το μεταλλείο δεν παράγει όξινη απορροή γι΄ αυτό
και σήμερα γίνεται μόνο διαύγαση των νερών, τα οποία περνούν μέσα από
4 λίμνες διαύγασης (3+1 εφεδρική) και εν συνεχεία απορρίπτεται στο
ρέμα Μαυρόλακκα. Στο μέλλον στο πλαίσιο της επέκτασης του μεταλλείου
θα παραστεί η ανάγκη για αύξηση των αντλήσεων στράγγισης του
μεταλλείου, η οποία, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες ενδέχεται να
αγγίξει τα 680 m3/h περίπου. Από τα νερά αυτά, τμήμα αναμένεται να
χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού (περί τα 4 m3/h) αρχικά
στο υφιστάμενο (στη φάση λειτουργίας Α) και τελικά στο νέο (στη φάση
λειτουργίας Β), αλλά και εν συνεχεία στο νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας
Μαντέμ Λάκκου (περί τα 182 m3/h). Όσα νερά μεταλλείων δεν
αξιοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, θα διατίθενται όπως και σήμερα στο
ρέμα Μαυρόλακκα. Έτσι, αναμένεται διαφοροποίηση της προς διάθεση
ποσότητας στο χρόνο, μέχρι το οριστικό κλείσιμο και την αποκατάσταση
του μεταλλείου, ως εξής:
o Τα πρώτα 3 έτη: 350 m3/h
o Τα επόμενα 3 έτη: 676 m3/h
o Τα επόμενα 16 έτη: 498 m3/h
o Μετά τα 22 έτη: 0 m3/h”

Αναφορικά με τη διαχείριση απορροών στη  νέα προτεινόμενη θέση
απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων στον άνω ρού Κοκκινόλακα η μή τεχνική
περίληψη αναφέρει τα εξής:
“Προβλέπονται τα εξής συστήματα διαχείρισης νερών:
oΔιαχείριση απορροών κάτω από τη στεγάνωση
o κεντρικό σύστημα αποστράγγισης
o συστήματος αποστράγγισης τη διαχείριση των επιβαρυμένων απορροών από
την περιοχή των λιμνών Σεβαλιέ Νο. 1 και 2
o στρώμα αποστράγγισης από άμμο για τη διαχείριση των επιβαρυμένων
απορροών του παλαιού χώρου απόθεσης Καρακολίου
o Διαχείριση απορροών εντός του στεγανοποιημένου της νέας εγκατάστασης
απόθεσης
o κεντρικό σύστημα με διάτρητο σωλήνα
o Δεξαμενές διαχείρισης απορροών. Αποδέκτης όλων των παραπάνω
συστημάτων. Εάν η ποιότητα του κάθε ρεύματος είναι καλή (πληροί τα
θεσμοθετημένα όρια ποιότητας των νερών των χειμάρρων της ΝΑ Χαλκιδικής
που προορίζονται για άρδευση, Απόφαση ΝΑΧ 96400/85) το νερό
απορρίπτεται στο ρέμα Κοκκινόλακκα. Διαφορετικά, αντλείται προς
κατεργασία στη νέα μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου που βρίσκεται
στην πλατεία της στοάς +216 του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, ανάντη της
νέας εγκατάστασης”.

Ενδεικτικά επίσης στη σελίδα 49 της Μή Τεχνικής Περίληψης της υπό
στοιχείο α’ ΜΠΕ και συγκεκεριμένα στο Κεφάλαιο που αφορά στο στάδιο
αποκατάστασης μετά τον κύκλο λειτουργίας του προτεινόμενου έργου
αναφέρεται:
“Διαχείριση επιφανειακών υδάτων: Τα μέτρα διαχείρισης των επιφανειακών
νερών περιλαμβάνουν απομάκρυνση των αντλιών ανακύκλωσης του
διαυγασμένου νερού, αναδιαμόρφωση της επιφάνειας των αποθέσεων και την
καθιέρωση νέων συστημάτων ελέγχου. Τέλος, η αποστράγγιση των
επιφανειακών υδάτων από την επιφάνεια του χώρου απόθεσης γίνεται πλέον
από ένα νέο σύστημα υπερχείλισης, από τσιμέντο, που κατασκευάζεται
στην στέψη του κύριου φράγματος και καταλήγει στο κυρίως ρέμα κατάντη
του φράγματος.
Διαχείριση υπογείων υδάτων: Κατά το κλείσιμο της εγκατάστασης, θα
ληφθούν μέτρα για τη διατήρηση σε λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος
συλλογής και ανακύκλωσης των στραγγισμάτων εντός του χώρου απόθεσης,
μέχρις ότου κατέλθει σημαντικά η φρεατική τους επιφάνεια ή η ποιότητά
τους είναι αποδεκτή για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη”
Όπως συνάγεται άμεσα και σαφώς από τις ανωτέρω ενδεικτικές αναφορές
υπάρχουν τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των μεταλλείων όσο και μετά
τη λήξη της παραγωγικής τους φάσης, επιφανειακά όσο και υπόγεια υγρά
απόβλητα για την διάθεση των οποίων σε φυσικό υδάτινο αποδέκτη θα
έπρεπε να τηρηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες όπως προκύπτει από τη
συνδυασμένη ερμηνεία των κάτωθι διατάξεων:
Ανεξάρτητα από το γενικότερο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του
έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να ληφθεί η κατ΄άρθρα 2
παρ. 1 και 14 παρ. 1 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης άδεια η
εφαρμογή της οποίας μετά τη θέση σε ισχύ της υπ΄αρ΄69269/5387 ΚΥΑ (ΦΕΚ
Β΄678, 25-10-1990) “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,
περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός περιεχομένου ΕΠΜ και λοιπές συναφείς
διατάξεις σύμφωνα με το ν. 1650/1986″, ερμηνεύθηκε με την Εγκύκλιο του
ΥΥΠ και ΚΑ με αριθμό ΥΜ/2985/25-9-1991 ως εξής:
“Με την 69269/5387/90 ΥΑ γίνεται κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ρυθμίζονται
θέματα διαδικασίας προέγκρισης, χωροθέτησης, έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων καθώς και του περιεχομένου των ΜΠΕ και ΕΠΜ.
Τα θέματα αυτά και οι διαδικασία βρίσκονται στις αρμοδιότητες των
Υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Χωρίς να εμπλέκονται άμεσα οι Υγειονομικές
Υπηρεσίες.
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν την Ε1β/221/65 Υγ/κη Διάταξη ως
έχει, για τα έργα και δραστηριότητες και τους όρους που προβλέπει ,
ανεξάρτητα από τυχόν υποχρεώσεις του ενδιαφερομένου που απορρέουν από
την αρ. 69269/5387/90 Υπουργική Απόφαση, αρμοδιότητας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.”
Πράγματι σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 της ως άνω υγειονομικής
διάταξης που αφορά τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα, το
έδαφος επιφανειακώς ή καταβόθρες λυμάτων ορίζονται τα εξής:
   “Διά την διάθεσιν λυμάτων εις επιφανειακά ύδατα, το έδαφος
επιφανειακώς ή καταβόθρας, η απαιτουμένη κατά το άρθρ. 2 της παρούσης
οριστική άδεια, χορηγείται υπό του οικείου Νομάρχου εις την
περιφέρειαν του οποίου λαμβάνει χώραν η διάθεσις, εντός 6 μηνών από
της χορηγήσεως παρ` αυτού της προσωρινής τοιαύτης, μετ` έλεγχον και
γνωμάτευσιν υπό των τοπικών υγειονομικών υπηρεσιών και της ΤΥΔΚ, ότι
εξησφαλίσθη η υπό της σχετικής μελέτης προβλεφθείσα απόδοσις των
κατασκευασθέντων έργων και η εκπλήρωσις των τεθέντων σκοπών.
Διά την χορήγησιν της προσωρινής αδείας η οποία θα είναι διαρκείας
ουχί μείζονος των 6 μηνών, απαιτούνται:
  α. Η υποβολή υπό του ενδιαφερομένου μελέτης διαθέσεως των λυμάτων,
συντεταγμένης συμφώνως προς τα καθοριζόμενα εις το άρθρ. 14 παρ. 2 της
παρούσης.
  β. Η έγκρισις της ως άνω μελέτης παρά της τοπικής υγειονομικής
υπηρεσίας, όσον αφορά εις την τήρησιν των όρων της παρούσης από
υγειονομικής απόψεως. Η έγκρισις αύτη δέον να ληφθή προ πάσης άλλης
εγκρίσεως απαιτουμένης εξ άλλων νόμων.
  γ. Η έγκρισις της ως άνω μελέτης διαθέσεως υπό της Τεχνικής
Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων του οικείου Νομού, διά τον έλεγχον
τηρήσεως της παρούσης διατάξεως από τεχνικής απόψεως.
  δ. Η διαπίστωσις υπό των υγειονομικών υπηρεσιών και της Τεχνικής
Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της ορθής εκτελέσεως των υπό της
μελέτης προβλεπομένων έργων και εγκαταστάσεων και της εξασφαλίσεως της
καλής λειτουργίας αυτών”.
Σύμφωνα δε με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 της Εβ1/221/65: «Η
έγκρισις της διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, συμφώνως
προς τους όρους της παρούσης, θα λαμβάνεται παρά του ενδιαφερομένου,
προ πάσης κατασκευής έργων…….., εξ΄ων προέρχονται λύματα ή
βιομηχανικά απόβλητα»
Στην υπό κρίση περίπτωση δεν περιλαμβάνονται στα συνημμένα με την ΜΠΕ
έγγραφα οι διαλαμβανόμενες στο ως άνω άρθρο εγκρίσεις τόσο από την
αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Νομαρχίας όσο και από την Τεχνική
Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων οι οποίες προαπαιτούνται από κάθε άλλη
κατά νόμο έγκριση ή αδειοδότηση και αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο του
φακέλου της κατατεθειμένης προς έγκριση περιβαλλοντικών όρων Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Διευκρινίζεται ότι στο στάδιο αυτό (υποβολής της ΜΠΕ) δεν απαιτείται
να έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής ή οριστικής άδειας επεξεργασίας
και διάθεσης των υγρών αποβλήτων, είναι όμως απαραίτητη η προηγούμενη
λήψη των ως άνω εγκρίσεων οι οποίες αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο του
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεδομένου ότι:
α) μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης και της διαβίβασης της
γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου ακολουθεί σύμφωνα με το άρθρο
4 παρ. 5 της  ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ Β’332/20-3-2003) εντός 15
ημερών η έκδοση της απόφασης έγκρισης ή μή περιβαλλοντικών όρων από
τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (ήδη ΠΕΚΑ) και τους αρμόδιους κατά περίπτωση
υπουργούς, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 ν.1650/1986 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 ν.3010/2002.
β)σύμφωνα με το περιεχόμενο της ΜΠΕ του Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ
69269/1990 (ΦΕΚ Β’678/25-10-1990) στον τύπο της οποία υπάγεται το
προτεινόμενο έργο και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα αναφορικά με τα
υγρά απόβλητα στην ενότητα 5.3.7 (Περιγραφή προτεινόμενου έργου ή
δραστηριότητας) δέον να περιλαμβάνονται στην υπό στοιχείο α΄ ΜΠΕ

      “5.3.7. Υγρά απόβλητα.

      α) Λεπτομερές διάγραμμα ισοζυγίου νερού στην εγκατάσταση με
αναλυτική περιγραφή των χρήσεων και ποσοτήτων νερού σε κάθε μονάδα,
παίρνοντας χωριστά την παραγωγική διαδικασία καθώς και τα παραγόμενα
απόβλητα. β) Ονομαστικά ο πρώτος, οι ενδιάμεσοι και ο τελικός 
αποδέκτης κάθε εκβολής υγρών αποβλήτων και
   – οι αποστάσεις μεταξύ του σημείου αναχώρησης των υγρών αποβλήτων
από εγκατάσταση και του σημείου τελικής εκβολής των υγρών αποβλήτων
    – το σύνολο της διαδρομής  που διανύουν τα υγρά απόβλητα μέσα από
τους διαδοχικούς  αποδέκτες μέχρι τον τελικό (πρώτοι ή ενδιάμεσοι
αποδέκτες μπορεί να είναι : υπόνομοι, παραπόταμοι, ποταμοί ,
κοιλότητες εδάφους. Σαν τελικοί αποδέκτες εννοούνται η θάλασσα, οι
λίμνες, το έδαφος ή τα υπόγεια νερά).
   γ) Πραγματοποιούμενες ή προβλεπόμενες χρήσεις νερών των διαφόρων
    αποδεκτών.
   δ) Στοιχεία υγρών αποβλήτων για κάθε χωριστή πηγή πριν από τυχόν
επεξεργασία…..
   στ) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των υγρών
αποβλήτων (π.χ. επιλογή μεθόδων παραγωγής που να περιορίζουν την
κατανάλωση ή τη ρύπανση των νερών). Πρόληψη των συμπτωματικών
ρυπάνσεων στο επίπεδο  της παραγωγής όπως, για παράδειγμα, με λεκάνες
κατακράτησης, αυτόματα συστήματα ελέγχου ροής υγρών κλπ
ζ) Συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
η) Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και παράμετροι ποιότητας, των υγρών
αποβλήτων μετά την επεξεργασία του εκφρασμένες σε Kg ανά παραγόμενη
μονάδα προϊόντος ή πρώτης ύλης, σε mg/l  κ.λπ….

θ) Εναλλακτικές λύσεις προς ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων
(υποχρεωτική η ανακύκλωση όπου είναι εφικτό)”.

   Από το συνολικό όμως περιεχόμενο της υπό στοιχείο α΄ ΜΠΕ και των
Παραρτημάτων της μεταξύ των οποιων το υπό στοιχείο β’ΣΔΑ, δεν
προκύπτει ούτε η ως άνω αναλυτική πρόβλεψη ούτε η υποβολή Μελέτης
Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων από τον
φορέα του έργου προς την Υγειονομική Υπηρεσία που να έχει συνταχθεί
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής
διάταξης.
Η αόριστη δε αναφορά στην Μή Τεχνική Περίληψη ότι η ποιότητά των υγρών
αποβλήτων “ικανοποιεί συστηματικά τα θεσμοθετημένα όρια για διάθεση
υγρών αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής” δεν
αναπληρώνει τις κατά νόμο προαναφερόμενες και προαπαιτούμενες κάθε
άλλης έγκρισης (όπως η αιτούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων)
εγκρίσεις.
Προς επίρρωση των ανωτέρω, το άρθρο 6 της ίδιας ως άνω Υγειονομικής
Διάταξης με τίτλο: “Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών υδάτων και ειδικών
όρων διά διάθεσιν λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εις έκαστον
αποδέκτην” ορίζει τα εξής:
«Άρθρ.6.-1. Δι` αποφάσεως του Νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμην
ειδικής προς τούτο Επιτροπής, συνιστωμένης κατά τα εν συνεχεία εις την
παρ. 5 αναφερόμενα και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, θα ορίζηται δι` έκαστον αποδέκτην ή τμήμα αυτού, εάν
είναι επιτρεπτή η διάθεσις λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εις αυτόν
και εν καταφατική περιπτώσει θα καθορίζωνται:
   α. Η προβλεπομένη ανωτέρας τάξεως χρήσις των υδάτων του αποδέκτου.
   β. Τα σημεία εκβολής των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων ή
εναλλακτικαί θέσεις τούτων εξουσιοδοτουμένης της αρμοδίας διά την
έγκρισιν της μελέτης υπηρεσίας όπως προβή εις τον καθορισμόν των
οριστικών θέσεων αυτών.
   γ. Οι τυχόν απαιτούμενοι ειδικοί όροι διαθέσεως των λυμάτων ή
βιομηχανικών αποβλήτων ή τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα καθορισθούν
ούτοι υπό της εγκρινούσης την μελέτην υπηρεσίας, εξουσιοδοτουμένης
προς τούτο.”
Ερμηνεύοντας την εφαρμογή του ως άνω άρθρου η σχετική
υπ’αρ’Α5/4690/ΕΓΚ .62/26-4-80 εγκύκλιος του ΥΚΥ αναφέρει τα ακόλουθα:
“Μετά την έκδοση της αυτής της Νομαρχιακής αποφάσεως (περί ορισμού
αποδεκτών κ.λ.π.), η διάθεση των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων από
κάθε ενδιαφερόμενο είναι δυνατή στους επιτρεπόμενους αποδέκτες, μετά
από γνώμη των Υπηρεσιών, που εγκρίνουν τη σχετική μελέτη και εφόσον
έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει της Νομαρχιακής αποφάσεως να καθορίσουν την
οριστική θέση εκβολής και τυχόν επί πλέον ειδικούς όρους διαθέσεως
αναλόγως του είδους της μονάδας.”
Πράγματι η διαλαμβανόμενη στα συνημμένα έγγραφα της υπό στοιχείο α’
ΜΠΕ υπ’αριθμ’ 01α/434 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ
Β’719/16-4-2009), δίδει αυτήν την εξουσιοδότηση αναφορικά με τους
αποδέκτες ποταμούς Ολύνθιο, Χαβρία και Πετρένιο και θεωρεί δεδομένη
και αναγκαία την προηγούμενη της αδειοδότητησης διάθεσης των υγρών
αποβλήτων προειρημένης αυτοτελούς υγειονομικής έγκρισης:”Σε κάθε
περίπτωση που θα εκδίδεται άδεια για τη διάθεση αστικών λυμάτων ή και
βιομηχανικών αποβλήτων στους ανωτέρω ποταμούς θα καθορίζονται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες (Υγειονομική Υπηρεσία, Δ/νση Περιβάλλοντος Ν.Α.Χ.,
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, κλπ), τα ελάχιστα απαιτούμενα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων, όπως και κάθε άλλος ειδικός
όρος που απαιτείται για να διασφαλισθεί η ποιότητα του αποδέκτη,
σύμφωνα με την υπ’αρ’5673/400 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
192/Β/14-3-1997)”
Όπως συνάγεται από τη συνδυασμένη ερμηνεία των ως άνω (άρθρου 6 της
ΚΥΑ Εβ1/221/65 και απόφασης του Νομάρχη Χαλκιδικής, είναι εξ ορισμού
ανέφικτο να έχει η ΜΠΕ το αναγκαίο σύμφωνα με τον προαναφερόμενο
Πίνακα 1 της ΚΥΑ 69269/2332 περιεχόμενο εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί
και δεν υποβληθεί ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών (Υγειονομικής και
ΤΥΔΚ) ολοκληρωμένη Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων,
ούτως ώστε να καθορισθεί η οριστική θέση εκβολής και τυχόν επί πλέον
ειδικοί όροι διαθέσεως των υγρών αποβλήτων. Μόνο με τον καθορισμό αυτό
που θα γίνει από τις αρμόδιες Υγειονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες θα
είναι εφικτό να καθορισθούν:
   – οι αποστάσεις μεταξύ του σημείου αναχώρησης των υγρών αποβλήτων
από εγκατάσταση και του σημείου τελικής εκβολής των υγρών αποβλήτων
    – το σύνολο της διαδρομής  που διανύουν τα υγρά απόβλητα μέσα από
τους διαδοχικούς  αποδέκτες μέχρι τον τελικό (πρώτοι ή ενδιάμεσοι
αποδέκτες μπορεί να είναι : υπόνομοι, παραπόταμοι, ποταμοί ,
κοιλότητες εδάφους (όπου σαν τελικοί αποδέκτες εννοούνται η θάλασσα,
οι λίμνες, το έδαφος ή τα υπόγεια νερά), ως επιτάσσει ο Πίνακας 1 ΜΠΕ
(περ. 5.3.7) τον τύπο του οποίου ακολουθεί το προτεινόμενο έργο.

Την  επιβεβλημένη λήψη υγειονομικής έγκρισης κατά το στάδιο υποβολής
της ΜΠΕ ως αναγκαίο περιεχόμενο αυτής καταδεικνύει ερμηνευτικά και η
διατύπωση του Πίνακα 3α της ΚΥΑ 69269 ο οποίος εξειδικεύει το
Περιεχόμενο της ΜΠΕ προκειμένου για ξενοδοχειακά καταλύματα ως εξής: 
«Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτούνται  επιπλέον:
      – Πλήρης τεχνική περιγραφή, σχέδια και υπολογισμοί για τις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, καθώς και η απόδοση
του συστήματος. (Εφόσον δεν απαιτείται έγκριση μελέτης επεξεργασίας
και διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις)».
Εκ της ανωτέρω διατύπωσης συνάγεται σαφώς ότι η έγκριση μελέτης και
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων αποτελεί σε κάθε περίπτωση
περιεχόμενο της ΜΠΕ η  υποβολή της οποίας είναι το τελικό στάδιο προ
της έκδοσης από τη Διοίκηση της εκτελεστής πράξης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, στάδιο κατά το οποίο πρέπει να τεθούν υπόψη του
αποφασίζοντος οργάνου όλα τα στοιχεία που αφορούν την περιβαλλοντική
επίπτωση του έργου και τούτο εύλογα και κατά μείζονα λόγο ισχύει στην
υπό κρίση περίπτωση του προτεινόμενου έργου για το οποίο όπως
προεκτέθηκε χρειάζεται ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση

Σύμφωνα εξάλλου με το άρθρο 86 περ. ε’ της ΥΑ 11-5η/Φ/17402 (ΦΕΚ Β’931
31-12-1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών όπως
ισχύει: “Επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων, υγρών αποβλήτων και
στερεών απορριμάτων, μπορεί να γίνεται μόνο μετά από άδεια που
χορηγείται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και την
κείμενη νομοθεσία”
Σημειωτέο ότι και ο νέος Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών η ηλεκτρονική διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε την
15-10-2010 περιλαμβάνει παρόμοια διατύπωση αναφορικά με τη λήψη
έγκρισης πρό πάσης άλλης έγκρισης για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων.
Συμπερασματικά η υπό στοιχείο α’ ΜΠΕ στο υπό στοιχείο 8 του Πίνακα 1
της ΚΥΑ 69269/2332 Παράρτημα αυτής όπου αναγκαία σύμφωνα με την ως άνω
ΚΥΑ: «θα καταχωρούνται κείμενα επιστημονικής επεξεργασίας στοιχείων,
ειδικές εκθέσεις, έγγραφα τεκμηριώσεων» θα έπρεπε να περιλαμβάνει
επιπλέον τα εξής έγγραφα:
α) Μελέτη Επεξεργασίας και Διαθέσεως των υγρών αποβλήτων σύμφωνα με
τους ισχύοντες υγειονομικούς Κανονισμούς ( αρ. 14 παρ.2 της ΚΥΑ
Εβ1/221/65)
β) έγκριση της Μελέτης Επεξεργασίας και Διαθέσεως των υγρών αποβλήτων
από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία
γ) έγκριση της ως άνω Μελέτης από την αρμόδια Τεχνική υπηρεσία Δήμων
και Κοινοτήτων
Οι ως άνω εγκρίσεις πρέπει να ορίζουν επακριβώς τα σημεία εκβολής των
υγρών αποβλήτων και άλλους τυχόν ειδικούς όρους και να ικανοποιούν
λεπτομερώς και στοιχειοθετημένα τους όρους όλων των Νομαρχιακών
αποφάσεων εκδοθεισών κατ΄αρ΄6 της ΚΥΑ Εβ1/221/65.
δ)Στην περίπτωση δε που ο φορέας του προτεινόμενου έργου διατείνεται
τυχόν ότι συγκεκριμένη μονάδα του έργου δεν παράγει υγρά απόβλητα θα
έπρεπε να υπάρχει στα αναγκαίως κατά περιεχόμενο διαλαμβανόμενα στο
Παράρτημα της ΜΠΕ έγγραφα αυτής Βεβαίωσης της Νομαρχίας Χαλκιδικής
εκδοθείσα μετά από την υποβολή εμπεριστατωμένης έκθεσης και υπεύθυνη
δήλωση του φορέα του έργου, καθώς και έρευνα της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Νομαρχίας σύμφωνα με την υπ΄αρ΄Α5/3351/80 Εγκ. Υπ.Κ.Υ., ότι το
συγκεκριμένο τμήμα του έργου δεν παράγει ή δεν θα παράγει υγρά
απόβλητα για τις προβλεπόμενες ή υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας.
Σε περίπτωση που οι ως άνω εγκρίσεις δεν έχουν ληφθεί η υπό στοιχείο
α΄ του παρόντος Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής στερείται του
κατά νόμω αναγκαίου περιεχομένου της και θα συμπαρασύρει σε ακύρωση
την τελειούσα την σύνθετη διοικητική ενέργεια της Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων εκδοθησόμενη ΚΥΑ.
Στην περίπτωση που οι ως άνω εγκρίσεις έχουν ήδη ληφθεί θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στο εν λόγω Παράρτημα της υπό στοιχείο α΄ΜΠΕ, δεδομένου
ότι η σχετική παράλειψη αποτελεί παράβαση της του άρθρου 5 παρ. 2 ν
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 ν.3010/2002, του
άρθρου 4 παρ. 1 της ΚΥΑ Η,Π. 11014/703/Φ104, του άρθρου 4 παρ. 3 περ.
α της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021, της ΚΥΑ 11764/653 (ΦΕΚ Β΄327/2006) σχετικά
με την πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφοριών σχετικά
με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/4/ΕΚ, του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. δ΄περ. iv του ν. 3422/2005 (ΦΕΚ
Α΄303/13-12-2005) ο οποίος κύρωσε τη Σύμβαση του Aarhus για την
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων
και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.
Σημειωτέον ότι η εν λόγω παράλειψη δεν καλύπτεται σε περίπτωση που οι
εν λόγω εγκρίσεις έχουν περιληφθεί στην  ΠΠΕ δεδομένου ότι αφενός κατά
το στάδιο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
(Π.Π.Ε.Α) σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ Η,Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ
Β’332, 20-3-2003) δεν τηρείται διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης με το
κοινό, ενώ αφετέρου μεταξύ των προσαρτωμένων στο  οικείο Παράρτημα της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδική εγγράφων,     
περιλαμβάνεται μόνο η από 24-9-2009 Α.Π. ΕΥΠΕ /οικ. 144824 θετική
Γνωμοδότηση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ και όχι το
σύνολο του φακέλου.
Για τους λόγους αυτούς και όσους θα προθέσουμε ενώπιόν Σας
Ζητούμε:
1)Τη συμμόρφωση της Διοίκησης με την κείμενη νομοθεσία για την
ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα που
αφορούν το περιβάλλον
2)Την διερεύνηση και τη λήψη υπόψη προ της εκδοσης απόφασης έγκρισης
Περιβαλλοντικών όρων, των αιτιάσεών μας επί της ουσίας: α)Της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής
β)του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) του έργου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής,
γ)της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Απομάκρυνση,
Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων
Ολυμπιάδας», της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής
Με τιμή