Αίτημα του Δ.Σ.Θ. προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων που αποσύρθηκαν και προ τις 7.11.2020 και αναστολή προθεσμίας καταβολής δόσεων ποινών.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.