∆ιευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την άσκηση και το χειρισμό των ένδικων μέσων που ασκούνται κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί προσφυγών κατά ρητών ή σιωπηρών αποφάσεων της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: