ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.∆.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο