ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ (2) ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΝΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ ΕΦΕΤΑΙΣ) ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: