Μέρισμα Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 15.6.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΡΙΣΜΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Το μέρισμα που διανέμεται σε δύο εξάμηνα κάθε έτος διαμορφώνεται από
έσοδα του ΔΣΘ που προέρχονται από δικαιώματα των συμβολαίων που
συντάχθηκαν το συγκεκριμένο εξάμηνο κατά το κύριο τμήμα του, από
δικαιώματα από απαλλοτριώσεις και συνδικίες.

Τα έσοδα από την σύνταξη των συμβολαίων, από δικαιώματα από
απαλλοτριώσεις και συνδικίες του πρώτου εξαμήνου του 2009, το μέρισμα
του οποίου θα διανεμηθεί και θα κατατεθεί στις 19 Ιουνίου 2009,
ανέρχονται σε 3.001.974 ευρώ περίπου, ενώ το α΄ εξάμηνο του 2008
ανέρχονταν σε 4.461.659 ευρώ και το β΄ εξάμηνο του ιδίου έτους σε
4.086.707 ευρώ. Δηλαδή το α΄ εξάμηνο τρέχοντος έτους τα έσοδα είναι
λιγότερα κατά 1.500.000 ευρώ από το αντίστοιχο α΄ εξάμηνο του 2008 και
λιγότερα κατά 1.000.000 ευρώ από το β΄ εξάμηνο του 2008 .

Η εν λόγω μείωση των εσόδων από δικαιώματα συμβολαίων ήταν αναμενόμενη,
εξαιτίας της σύνταξης πολλών συμβολαίων το προηγούμενο έτος 2008, έτος
υποβολής Δηλώσεων Κτηματολογίου προκειμένου να δηλωθούν τα ανάλογα
δικαιώματα  που διαλαμβάνονται σ΄ αυτά και εξαιτίας της δραστικής
μείωσης της μεταβίβασης ακινήτων το τρέχον εξάμηνο ( κρίση κτηματαγοράς).

Κατόπιν αυτών το μέρισμα του α΄ εξαμήνου του 2009 ανέρχεται στο ποσό 
των 490  ευρώ.

Σημειώνεται ότι μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας
Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ), το οποίο είναι καθολικός διάδοχος του
Κλάδου Πρόνοιας του Πρώην Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων (Τ.Π.Δ.Θ)
Θεσσαλονίκης, μέλη του οποίου είναι αυτοδίκαια όλα τα μέλη του πρώην
Τ.Π.Δ.Θ και οι νεοεγραφόμενοι δικηγόροι από 1.10.2008 και εντεύθεν
(άρθρο 3 του Καταστατικού), από το διανεμόμενο μέρισμα παρακρατούνται
για πρώτη φορά στο παρόν εξάμηνο οι εισφορές των μελών του .

Οι παρακρατητέες εξαμηνιαίες εισφορές, κατά κλάση δικηγορίας, είναι οι
ακόλουθες:

-Δικηγόροι με δικηγορίας μέχρι 3 έτη     67,00 ευρώ
-Δικηγόροι με δικηγορίας άνω των 3 ετών 168,00 ευρώ .

Επισυνάπτεται

α) το με αριθμό πρωτ.138/ 11.6.2009 έγγραφο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας
Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) και

β) Πίνακας εξαγωγής μερίσματος Α΄ εξαμήνου 2009.

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης

Συνημμένα αρχεία: