Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Β΄εξεταστικής περιόδου 2021 – Ημερομηνίες δηλώσεων συμμετοχής και έναρξης εξετάσεων

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021 θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και θα διενεργηθούν στην Αθήνα με φυσική παρουσία, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Για τον ακριβή τόπο, την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της εξέτασης κάθε αντικειμένου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση

. Καλούνται:

1) οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας,

2) οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους εκτός Ε.Ε που αιτήθηκαν την πιστοποίηση των γνώσεών τους κατ΄ άρθρο 15 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων και

3) οι δικηγόροι κράτους-μέλους της Ε.Ε που αιτήθηκαν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Ελλάδα σύμφωνα με το Π.Δ. 122/2010, στους οποίους έχει γνωστοποιηθεί με οιονδήποτε τρόπο (εγγράφως, ηλεκτρονικώς ή τηλεφωνικώς) ότι παραπέμπονται στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, να υποβάλουν δήλωση επιλογής εξεταζομένου αντικειμένου (βλ. ειδικά έντυπα ανά κατηγορία υποψηφίων, συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση), η οποία θα συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 60 € ανά εξεταζόμενο μάθημα από την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 έως και την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δηλώσεων: Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, 12:00.

Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στα εξεταζόμενα μαθήματα θα γίνει με κατάθεση στον υπ’ αριθ. GR22 0172 0110 0050 1101 0664 543 λογαριασμό που τηρεί ο ΔΣΑ στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στην αιτιολογία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η φράση “Εξέταστρα δοκιμασίας επάρκειας”.

Η υποβολή της δήλωσης και του αποδεικτικού τραπεζικής συναλλαγής θα γίνει με αποστολή στο email: [email protected] από προσωπικό λογαριασμό e-mail των υποψηφίων και στο ΘΕΜΑ θα αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και η φράση ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄περιόδου 2021.

Εφιστάται η προσοχή για επιλογή και αποστολή του ορθού εντύπου δήλωσης, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται έκαστος υποψήφιος:

1) Oι πτυχιούχοι Ε.Ε. που παραπέμφθηκαν σε εξέταση έως επτά μαθημάτων και οι πτυχιούχοι εκτός Ε.Ε. θα υποβάλουν το υπ΄αρ. 1 συνημμένο έντυπο δήλωσης,

2) Οι πτυχιούχοι Ε.Ε. που παραπέμφθηκαν σε εξέταση δεκατριών μαθημάτων και άνω θα υποβάλουν το υπ΄αρ. 2 συνημμένο έντυπο δήλωσης,

3) Οι υποψήφιοι του Π.Δ. 122/2010 θα υποβάλουν το υπ΄αρ. 3 συνημμένο έντυπο δήλωσης.

(Επισυνάπτεται η δήλωση επιλογής εξεταζόμενου αντικειμένου, ανά κατηγορία υποψηφίων)