Απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2016 της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Σας αποστέλλω ως επισυνημμένα αντίγραφο της με αριθμ. 1/2016 απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2016 της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, καθώς και τον πίνακα των δεκτών υποψηφίων δικηγόρων της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον πανελλήνιο διαγωνισμό δικηγόρων της Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2016 προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα σας, όπως ορίζεται με το άρθρ. 3 παρ. 4 της Αριθμ. 67514 οικ./14-9-2015 (ΦΕΚ 2014/2015 τεύχος Β΄) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . 

Παρακαλώ επίσης σε περίπτωση που ο Σύλλογος αναρτήσει οδηγίες στην ιστοσελίδα του προς τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να τους γνωστοποιήσετε ότι: 

α)  όπως ορίζεται στη με αριθ. Αριθμ. 67514 οικ./14-9-2015 (ΦΕΚ 2014/2015 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:  “Εάν ένας από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων αποκλείεται από το διαγωνισμό“, συνεπώς οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της δοκιμασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων από την Πρόεδρο της Επιτροπής, και β) όπως ορίζεται στη με αριθ. 76275οικ/15-10-2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2306/2015 τεύχος Β΄) στο γραπτό του υποψηφίου αναγράφονται τα ατομικά τους στοιχεία  και ο αριθμός μητρώου ασκουμένου, συνεπώς οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τον προσωπικό τους αριθμό μητρώου ασκουμένου.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με τιμή, 

Θεοχάρης Τσάμπουρας

Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής 

του Διαγωνισμού των Υποψηφίων Δικηγόρων

 Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2016

στο Εφετείο Θεσσαλονίκης