Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2021

Με την αριθµ. πρωτ. 23/11.6.2021 Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καταρτίστηκε πίνακας επιτυχόντων, ανά έδρα Εφετείου εξέτασης, µε απόλυτη βαθµολογική σειρά, του ∆ιαγωνισµού Υποψηφίων ∆ικηγόρων Α” Εξεταστικής Περιόδου 2021, για όλη την Επικράτεια, τον οποίο δηµοσιεύουµε µετά από ανωνυµοποίησή του, ως ακολούθως:

(Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας)

Σημείωση Για την εύρεση του Α.Μ. στον πίνακα πατούμε Ctrl – F και πληκτρολογούμε το ΑΜ στο παράθυρο που ανοίγει.