ΔΣΘ : Υπολογισμός Τέλους Απογράφου ΔΣΘ : Υπολογισμός Τέλους Απογράφου

 • Επιταγές 2% Επί τόκων
 • Εργατικά προ 2002 3% Επί κεφαλαίου και τόκων
 • Αλληλόχρεος λογαριασμός 2% Επί τόκων
 • Συναλλαγματικές Ατελώς
 • Απόδοση πράγματος Ατελώς
 • Εμπορικό 2% Επί κεφαλαίου και τόκων
 • Αυτοκίνητα 2% Επί κεφαλαίου και τόκων
 • Μισθώσεις Επαγγελμ. 2% Επί τόκων
 • Εργατικά μετά 2002 3% Επί τόκων
 • Τιμολόγια Ατελώς έως 23/12/2002
 • Διατροφές 3% Επί κεφαλαίου και τόκων
 • Δικαστικές δαπάνες Ατελώς
 • Ενοχικό 3% Επί κεφαλαίου και τόκων
 • Τιμολόγια 2% Επί τόκων από 24/12/2002
 • Μισθώσεις κατοικιών 3% Επί τόκων
 • Εργατικό ατύχημα Ατελώς

Ποσό:0 €

*Για τον υπολογισμό του τέλους απογράφου δίνουμε το ποσό επί του οποίου θα υπολογισθεί, επιλέγουμε τη διαδικασία που αφορά στην υπόθεσή μας και πιέζουμε το πλήκτρο υπολογίστε ώστε να μας δώσει τον αντίστοιχο υπολογισμό του τέλους. Στο τελικό αποτέλεσμα έχει υπολογιστεί ποσοστό 20% υπέρ ΟΓΑ.