ΔΣΘ : Υπολογισμός Δικαστικού Ενσήμου ΔΣΘ : Υπολογισμός Δικαστικού Ενσήμου


Δικαστικό Ένσημο 8 ‰ επί του κεφαλαίου :0.0 €
ΤΑΧΔΙΚ 30% επί του Δικαστικού Ενσήμου :0.0 €
Χαρτόσημο 2% επί του Δικαστικού Ενσήμου :0.0 €
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου :0.0 €
Σύνολο :0.0 €


*Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.