Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

« Πίσω

Κανονισμός_προμηθειών_ΔΣΘ

Κανονισμός Προμηθειών ΔΣΘ

Κάθε συμφωνία που συνομολογείται για λογαριασμό του Δ.Σ.Θ. για προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών, μίσθωση ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων γενικά διενεργείται ως ακολούθως:

1. Με μόνη απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου Τμήματος και απευθείας ανάθεση, κατόπιν έγκρισης του Ταμία του Δ.Σ.Θ., αν η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500 €) και εντάσσεται στις γενικές δαπάνες του Συλλόγου που έχουν προϋπολογιστεί.

2. Με λήψη τριών (3) τουλάχιστον προσφορών με πρωτοβουλία και απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου Τμήματος, κατόπιν έγκρισης του Ταμία του Δ.Σ.Θ., αν η δαπάνη κυμαίνεται άνω των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500 €) και έως πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000 €) και εντάσσεται στις γενικές δαπάνες του Συλλόγου που έχουν προϋπολογιστεί.

3. Με πρόχειρο διαγωνισμό αν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000 €) έως και το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000 €). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται λήψη σχετικής απόφασης του Δ.Σ. και ανάρτηση της περίληψης της προκήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. και σε μία εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προμηθευτές με σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι αποσφραγίζονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, ή επιτροπής διαγωνισμού που δύναται να οριστεί με απόφαση Δ.Σ., το οποίο(Δ.Σ.) και αποφασίζει για την κατακύρωση του διαγωνισμού, με βάση την συμφερότερη για τον Δ.Σ.Θ. προσφορά. Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. διατηρεί τη δυνατότητα να προβεί μετά την υποβολή των προσφορών και σε απευθείας διαπραγμάτευση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συμφερότερη πρόταση για τον Σύλλογο. Σε περίπτωση που δεν επιλέγεται η οικονομικότερη προσφορά, θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην απόφαση του Δ.Σ. γιατί η επιλεγείσα προσφορά τυγχάνει συμφερότερη για τον Δ.Σ.Θ.

4. Με τακτικό διαγωνισμό ενώπιον τριμελούς Επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000 €). Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται λήψη σχετικής απόφασης του Δ.Σ. και η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης με ελάχιστο χρόνο υποβολής των προσφορών 20 (είκοσι) ημέρες. Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται από τους προμηθευτές με σφραγισμένους φακέλους οι οποίοι αποσφραγίζονται ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία, ακολούθως, συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης, που φέρει το συντομότερο ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και το οποίο αποφασίζει οριστικώς για την κατακύρωση του διαγωνισμού, με βάση την συμφερότερη για τον Δ.Σ.Θ. προσφορά. Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. διατηρεί τη δυνατότητα να προβεί μετά την υποβολή των προσφορών και σε απευθείας διαπραγμάτευση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συμφερότερη πρόταση για τον Σύλλογο. Σε περίπτωση που δεν επιλέγεται η οικονομικότερη προσφορά, θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην απόφαση του Δ.Σ. γιατί η επιλεγείσα προσφορά τυγχάνει συμφερότερη για τον Δ.Σ.Θ.