Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

« Πίσω

Δίκαιο Περιβάλλοντος

«Η Εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα»


Θεσμικό Πλαίσιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Αγγελική Καλλία – Αντωνίου
Δρ. Νομικής, Δικηγόρος Παρ'Αρείω Πάγω,
Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Δίκαιο


ankallia@auth.gr,
www.kallialaw.gr