Προσφορές προς τα μέλη Δ.Σ. Προσφορές προς τα μέλη Δ.Σ.

ΙΚΔΘ

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν. 3898/2010, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100).

Παρέχει πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών (κόστους 1400,00) καθώς και επιπλέον προγράμματα εξειδίκευσης διαμεσολάβησης. Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (ΕΙΕΣ), με έδρα την Ελλάδα και το ADR - ODR International, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έναν πιστοποιημένο φορέα από το Συμβούλιο Αστικής Διαμεσολάβησης (Civil Mediation Council) του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Διεθνή Ακαδημία Επίλυσης Διαφορών στις ΗΠΑ (ΙnADR US)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Διεξάγεται με τη συνδρομή ενός τρίτου αντικειμενικού προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος προσπαθεί να οδηγήσει τα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας. Σε σύγκριση με τη δικαστική οδό, η διαμεσολάβηση μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας βιώσιμες λύσεις, με πολύ λιγότερο κόστος, χρόνο και συναισθηματική πίεση. Η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται σε εμπορικές, αστικές, οικογενειακές, εργατικές διαφορές. Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν, ο διαμεσολαβητής και τα αντίδικα μέρη με τους δικηγόρους τους. Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από εμπιστευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ο οποίος πρέπει να είναι εξειδικευμένος και αμερόληπτος. Η ευελιξία και η αμεσότητα του χαρακτήρα της διαμεσολάβησης, επιτρέπουν στα μέρη να επικεντρωθούν στην ουσία της διαφοράς. Δίδεται δε, ιδιαίτερη βαρύτητα, στην προσωπικότητα, τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μερών. Ο Διαμεσολαβητής διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της διαμεσολαβητικής διαδικασίας που είναι μεταξύ άλλων:

  • η αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας,
  • η ελεύθερη συμμετοχή των μερών
  • η διαχείριση των συναισθημάτων τους,
  • η ελαστικότητα της μορφής της διαδικασίας,
  • η ισότητα στην αντιμετώπιση των μερών,
  • η αποτελεσματική επικοινωνία,
  • ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας όσων διαμείβονται (μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού επίλυσης της διαφοράς)
  • και η - καινοτόμος σε σχέση με τη δικαστική και διαιτητική επίλυση διαφορών - μη έκδοση απόφασης από το Διαμεσολαβητή. Ουσιαστικά δηλαδή τα μέρη έχουν τον απόλυτο έλεγχο της συμφωνίας.

Κατά την διάρκεια της Διαμεσολάβησης, είναι πιθανό να ονοματιστούν και να επιλυθούν προβλήματα, πολύ πριν από την εμφάνιση τους και την κλιμάκωση τους σε πολύ πιο σοβαρά. Σε πολλές περιπτώσεις, η συμφωνία ίσως επιτευχθεί μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ακόμη και σε μία σύνθετη περίπτωση μπορεί η συμφωνία να επιτευχθεί μέσα σε λίγες μέρες. Η επιλογή του διαμεσολαβητή για μια συγκεκριμένη υπόθεση είναι σημαντική. Το στυλ του διαμεσολαβητή, οι γνώσεις του και η προσέγγιση του σε ορισμένα θέματα μπορεί να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό την προώθηση της διαδικασίας. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης εισήχθη πλέον και στη χώρα μας με το νόμο 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις» . Πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου προσέγγισης των διαφορών. Γεννάει ελπίδες και υποχρεώσεις για το μέλλον και διαθέτει ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως μέθοδος επίλυσης των διαφορών.

Ν.4512_2018 Κεφάλαιο Β' Ρυθμίσεις σχετικές με το θεσμό της διαμεσολάβησης
Ν.3898_2010 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Αιτιολογική έκθεση Ν.3898_2010
Οδηγία εκ 52_2008 και του Συμβουλίου 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας
ΠΔ 123_2011 Καθορισμός ορών και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας φορέων κατάρτισης διαμεσολάβησης
Υ.Α.34801_2012 Κανονισμός λειτουργίας πιστοποίησης διαμεσολαβητών
1460_2012_Καθορισμός αμοιβής διαμεσολαβητή
Y.A.109088 Διαδικασία αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών − Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις αυτού
Y.A.85485_2012 Καθορισμός παραβόλου
Y.A.109087_2011 Συγκρότηση επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών
Y.A.34802_2012 Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων και καθορισμός διαδικασίας ελέγχου φορέων κατάρτισης

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν. 3898/2010, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100).

Παρέχει πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών (κόστους 1400,00) καθώς και επιπλέον προγράμματα εξειδίκευσης διαμεσολάβησης. Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (ΕΙΕΣ), με έδρα την Ελλάδα και το ADR - ODR International, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έναν πιστοποιημένο φορέα από το Συμβούλιο Αστικής Διαμεσολάβησης (Civil Mediation Council) του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Διεθνή Ακαδημία Επίλυσης Διαφορών στις ΗΠΑ (ΙnADR US)

Βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4512/2018

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων και η ADR-ODR International είναι σε θέση να προσφέρουν συμπληρωματικά μαθήματα μετά την ολοκλήρωση από τους εκπαιδευόμενους του βασικού προγράμματος αστικής/εμπορικής διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα, διαθέτουμε ένα ευρύ πεδίο εκπαιδευτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι παρέχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.

Υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος στην διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις είναι η Cressida Burnett. Η Cressida είναι κορυφαία διαμεσολαβήτρια σε οικογενειακές διαφορές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και με πελάτες σε όλο τον κόσμο. Η Cressida έχει κάνει εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο και γνωρίζει πολύ καλά τη φύση των οικογενειακών διαφορών στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνονται :
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης προχωρημένου επιπέδου με ελάχιστη διάρκεια είκοσι (20) ωρών.
• Έλληνες ή/και ξένοι εκπαιδευτές με τα τυπικά προσόντα που ορίζει το άρθρο 198 παρ.6 του Ν.4512/2018, με ταυτόχρονη διερμηνεία.
• Διεθνές πιστοποητικό παρακολούθησης της ADR - ODR International.
• Επιστημονικό Σύγγραμμα του ΕΙΕΣ και της ADR - ODR International..
• 6 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.
• Φωτοτυπημένο υλικό.

Δίδακτρα συμμετοχής για τον εκπαιδευόμενο τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
 

Υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος στην διαμεσολάβηση σε εργασιακές διαφορές είναι η Pamela Whitehead. Η Pam είναι κορυφαία διαμεσολαβήτρια σε εργασιακές διαφορές και υπεύθυνη Ανθρώπινων Πόρων σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Pam έχει εκπαιδεύσει πάνω από 100 διαμεσολαβητές στην Ελλάδα και είναι πολύ εξοικειωμένη με τις εργασιακές διαφορές στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνονται :
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης προχωρημένου επιπέδου με ελάχιστη διάρκεια είκοσι (20) ωρών.
• Έλληνες ή/και ξένοι εκπαιδευτές με τα τυπικά προσόντα που ορίζει το άρθρο 198 παρ.6 του Ν.4512/2018, με ταυτόχρονη διερμηνεία.
• Διεθνής πιστοποητικό παρακολούθησης της ADR - ODR International.
• Επιστημονικό Σύγγραμμα του ΕΙΕΣ και της ADR- ODR International..
• 6 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.
• Φωτοτυπημένο υλικό.

Δίδακτρα συμμετοχής για τον εκπαιδευόμενο τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
 
Ένα σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη της διαμεσολάβησης είναι η διασφάλιση ότι όσοι συμβουλεύουν και εκπροσωπούν πελάτες τους σε διαμεσολαβήσεις θα πρέπει να αντιλαμβάνονται την ακριβή φύση της διαμεσολάβησης, τα οφέλη της και τον τρόπο επίτευξης της καλύτερης δυνατής συμφωνίας για τους πελάτες τους. Το διεθνές εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για δικηγόρους - νομικούς παραστάτες στη διαμεσολάβηση είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να καταλάβουν οι δικηγόροι όλα τα βασικά στάδια της διαμεσολάβησης, από το στάδιο της παροχής συμβουλών και προετοιμασίας για μια διαμεσολάβηση, τη σύνταξη μιας εναρκτήριας δήλωσης, μέχρι τη διαπραγμάτευση και την ολοκλήρωση μιας διαμεσολάβησης. Αυτό το πρόγραμμα έχει διεξαχθεί σε αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο και θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο για τους δικηγόρους.

Περιλαμβάνονται:
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης προχωρημένου επιπέδου με ελάχιστη διάρκεια είκοσι (20) ωρών.
• Έλληνες ή/και ξένοι εκπαιδευτές με τα τυπικά προσόντα που ορίζει το άρθρο 198 παρ.6 του Ν.4512/2018, με ταυτόχρονη διερμηνεία.
• Διεθνής πιστοποιητικό παρακολούθησης της ADR - ODR International.
• Επιστημονικό Σύγγραμμα του ΕΙΕΣ και της ADR-ODR International.
• 6 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.
• Φωτοτυπημένο υλικό.

Δίδακτρα συμμετοχής για τον εκπαιδευόμενο τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
 
Το ΕΙΕΣ και η ADR - ODR International πιστεύουν ακράδαντα ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και ότι οι διαμεσολαβητές του παρόντος και του μέλλοντος θα πρέπει να έχουν μια ισχυρή παρουσία στην ηλεκτρονική διαμεσολάβηση. Για όσους διαμεσολαβητές έχουν ήδη εκπαιδευτεί, θα προσφέρουμε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης διάρκειας είκοσι (20) ωρών.

Περιλαμβάνονται:
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης προχωρημένου επιπέδου με ελάχιστη διάρκεια είκοσι (20) ωρών.
• Έλληνες ή/και ξένοι εκπαιδευτές με τα τυπικά προσόντα που ορίζει το άρθρο 198 παρ.6 του Ν.4512/2018, με ταυτόχρονη διερμηνεία.
• Διεθνής πιστοποιητικό παρακολούθησης της ADR - ODR International.
• 6 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.
• Ηλεκτρονικό υλικό.

Δίδακτρα συμμετοχής για τον εκπαιδευόμενο τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
 

Εκπαιδευτές του ΕΙΕΣ και της ADR-ODR International

Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι επαγγελματίες διαμεσολαβητές και προέρχονται από διαφορετικούς χώρους. Ακολουθούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, με τη συμμετοχή τόσο Ελλήνων όσο και διεθνών εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές μας είναι δικηγόροι, πανεπιστημιακοί, πρώην δικαστές, πολιτικοί. Όλοι έχουν περάσει από εκπαίδευση διαμεσολάβησης και από το πρόγραμμα πιστοποίησης Train The Trainer (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών). Επιπλέον, είναι κορυφαίοι διαμεσολαβητές και πρεσβευτές της διαμεσολάβησης.

Συμπληρωματική συμμετοχή στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών της ADR-ODR International

Η αξιοπιστία των διαμεσολαβητών είναι ουσιώδους σημασίας και για τον λόγο αυτό θα προσφέρουμε σε όλους τους αποφοίτους μας από τα προγράμματα εκπαίδευσης δωρεάν συμμετοχή για 12 μήνες στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών της ADR-ODR International. Η συμμετοχή αυτή θα δώσει στους διαμεσολαβητές μια σελίδα για το προφίλ τους, ώστε να προωθήσουν τη δουλειά τους και να έχουν πρόσβαση σε άλλους διαμεσολαβητές, εκδηλώσεις και ανταλλαγή γνώσεων.

Όπως απαιτεί η ελληνική νομοθεσία, οι διαμεσολαβητές που αποφοιτούν από το Ινστιτούτο θα μπορούν να παρακολουθήσουν 20 ώρες συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης, με συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις, που θα διοργανωθούν για την κοινότητα της διαμεσολάβησης, όπως το Διεθνές Συνέδριο και τον Διεθνή Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης

Προσομοιώσεις διαμεσολάβησης

Το ΕΙΕΣ και η ADR-ODR International θα οργανώσουν τέσσερις προσομοιώσεις διαμεσολάβησης ως μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των διαμεσολαβητών. Οι διαμεσολαβητές θα είναι Έλληνες και ξένοι και θα επιτρέπουν στους παρατηρητές να μάθουν νέες δεξιότητες, να κάνουν ερωτήσεις και να βελτιώσουν την πρακτική τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δικηγόρους

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μη δικηγόρους

1. 22/04/2013 - 27/04/2013
2. 13/05/2013 - 18/05/2013
3. 25/06/2013 - 30/06/2013
4. 01/07/2013 - 06/07/2013
5. 02/09/2013 - 07/09/2013
6. 16/09/2013 - 21/09/2013
7. 14/10/2013 - 19/10/2013
8. 29/10/2013 - 03/11/2013
9. 18/11/2013 - 23/11/2013
10. 09/12/2013 - 14/12/2013
11. 27/01/2014 - 01/02/2014
12. 24/02/2014 - 01/03/2014
13. 17/03/2014 - 22/03/2014
14. 07/04/2014 - 12/04/2014
15. 12/05/2014 - 17/05/2014
16. 16/06/2014 - 21/06/2014
17. 14/07/2014 - 19/07/2014 (ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)
18. 08/09/2014 - 13/09/2014
19. 29/09/2014 - 04/10/2014
20. 17/11/2014 - 22/11/2014 (ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)
21. 08/12/2014 - 13/12/2014
22. 27/01/2015 - 01/02/2015 (ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)
23. 09/03/2015 - 14/03/2015
24. 20/04/2015 - 25/04/2015
25. 22/06/2015 - 26/06/2015
26. 20/07/2015 - 25/07/2015 (ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)
27. 07/09/2015 - 12/09/2015
28. 14/12/2015 - 19/12/2015
29. 22/02/2016 - 27/02/2016
30. 09/05/2016 - 14/05/2016
31. 18/07/2016 - 23/07/2016
32. 05/09/2016 - 10/09/2016 (ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)
33. 07/11/2016 - 12/11/2016
34. 06/03/2017 - 11/03/2017
35. 22/05/2017 - 27/05/2017
36. 10/07/2017 - 15/07/2017
37. 17/07/2017 - 22/07/2017
38. 25/09/2017 - 30/09/2017
39. 25/11/2017 - 30/11/2017
40. 09/03/2018 - 17/03/2018
41. 13/04/2018 - 21/04/2018
42. 18/05/2018 - 26/05/2018
43. 08/06/2018 - 16/06/2018
44. 13/07/2018 - 21/07/2018
45. 05/09/2018 - 15/09/2018
46. 10/10/2018 - 20/10/2018
47. 14/11/2018 - 24/11/2018
48. 05/12/2018 - 15/12/2018
49. 13/03/2019 - 23/03/2019
50. 03/04/2019 - 13/04/2019
51. 15/05/2019 - 50/05/2019
52. 19/06/2019 - 29/06/2019
53. 10/07/2019 - 20/07/2019
54. 04/09/2019 - 14/09/2019
55. 08/01/2020 - 18/01/2020
56. 19/02/2020 - 29/02/2020
57. 18/03/2020 - 20/03/2020
58. 06/05/2020 - 16/05/2020
59. 10/06/2020 - 20/06/2020
60. 08/07/2020 - 18/07/2020